KDARC APR2013 2M/6M Test 看全部

KDARC VHF 2X215 Antenna Text
Schedule (UTC) : 2013/03/16 01:00 ~ 2017/03/16 09:00
Frequency : 145.640MHz(NFM)
Local Contact Freq : 430.980MHz(NFM)
KDARC APR2013 2M/6M Test
Schedule (UTC) : 2013/04/20 01:00 ~ 2013/04/20 08:00
QTH : KaoHsioung City
Geo Loc : 22°33'20.58" N, 120°23'14.12" E
Freq : 144.110MHz(SSB/CW/JT65), 50MHz
CallSign : BV2B/7
OPR : BV7CW, BV7FO, BV7GC
KDARC May2013 2M/6M Text
Schedule (UTC) : 2013/05/18 01:00 ~ 2013/05/19 08:00
QTH : KaoHsioung City
Geo Loc : 22°33'20.58" N, 120°23'14.12" E
Freq : 144.110MHz(SSB/CW/JT65), 50MHz
CallSign : BV2B/7
OPR : BV7CW, BV7FO, BV7GC
A.R.T. 2013 1st 2M DX SSB Test
Schedule (UTC) : 2013/05/19 01:00 ~ 2013/05/19 06:30
CallSign : BV2A/1
QTH : KeeLung County, PL05UD
Freq : 144.110MHz (SSB)
Geo Loc : 25.1578N, 121.20969E

  • 2# VR2GY
  • 2-4-2013 14:08:46

KDARC VHF 2X215 天線測試

預計活動期間 (UTC) : 2013/03/16 01:00 ~ 2017/03/16 09:00

測試頻率 145.64MHz(NFM)
活動場地導引頻率 430.98MHz(NFM)


KDARC高雄業餘無線電DX俱樂部4月份2M Band測試

預計活動期間 (UTC) : 2013/04/20 01:00 ~ 2013/04/20 08:00

活動地點:高雄市小港區熱帶植物園對面
經緯度:北緯22°33'20.58",東經120°23'14.12"
電台設備:2x215 YAGI ,IC-275 + 350W AMP
使用頻率:144.110MHz(SSB or CW)
使用呼號:BV2B/7
聯繫人:BV7CW,BV7FO,BV7GC


KDARC高雄業餘無線電DX俱樂部5月份2M/6M波測試

預計活動期間 (UTC) : 2013/05/18 01:00 ~ 2013/05/19 08:00

活動地點:高雄市小港區熱帶植物園對面
經緯度:北緯22°33'20.58", 東經120°23'14.12"
電台設備:
2M Band:天線2x215 & 2x209 YAGI,電台IC-275+1KW AMP
6M Band:天線HB9CV 6ELE,電台
使用頻率:144.110MHz(SSB or CW or EME JT65), 50MHz(開放頻寬內)
使用呼號:BV2B/7
聯繫人:BV7CW,BV7FO,BV7GC


台北市業餘無線電促進會第一次周邊國家2M SSB DX通信測試

預計活動期間 (UTC) : 2013/05/19 01:00 ~ 2013/05/19 06:30

台北市業餘無線電促進會第一次周邊國家2M SSB DX通信測試
使用呼號: BV2A/1
移動地點: 基隆市大武崙古砲台停車場
呼叫頻率: 144.110MHz (SSB)
位置情報:
Long: 121.70969 E (東經121度12分35秒)
Lat: 25.1578 N (北緯25度9分28秒)
QTH Locator: PL05UD